UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij (praktijk It’s my LIJF), als uw behandelaren, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.


DOSSIER

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

·       zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

·       er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelaren hebben wij als enigen toegang tot de gegevens in uw dossier.

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·       Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

•       Uw naam, adres en woonplaats,

•       Uw geboortedatum

•       Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)

•       De datum van de behandeling

•       Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie/diëtiste, intake of evaluatiegesprek etc.

•       De kosten van het consult


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijk-itsmylijf.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.